Porady prawne i informacje

ROZWÓD I WINA W ROZKŁADZIE POŻYCIA

Strona główna » Czytelnia » ROZWÓD I WINA W ROZKŁADZIE POŻYCIA

Warto wiedzieć

Rozwód i wina w rozkładzie pożycia

Kancelaria Adwokacka adw. Justyny Anny Popławskiej udziela pomocy prawnej z określonych dziedzin prawa. Nie ma spraw identycznych. W każdej sprawie jest coś odmiennego, coś co ją wyróżnia od innych, a co najważniejsze w centrum każdej jest człowiek, człowiek który zderzył się z prawem.
Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, to każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.Są sytuacje, w których rozwód nie jest dopuszczalny. Po pierwsze, gdy mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeśli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Po drugie, jeżeli żąda rozwodu małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, ale na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Jak to jest z tą winą? Poniżej kilka przykładów z orzecznictwa:
  1. W kontekście przesłanki zawinienia w rozkładzie pożycia małżeńskiego, nie mieszczą się wszelkie negatywne zachowania małżonków w czasie funkcjonowania związku, ale tylko te, które małżonkowie odczuwali jako destrukcyjne dla ich związku.
  2. Zmiana religii przez jednego z małżonków może być – w konkretnych okolicznościach – uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.
  3.  Orzeczenie rozwodu z winy obu stron oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy mniejszej. Małżonek, który zawinił jedną z wielu (kilku) przyczyn rozkładu pożycia, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Niedopuszczalna jest kompensata wzajemnych przewinień.
  4. Za zawinione, na gruncie przepisów rozwodowych, uznaje się działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego lub zasad współżycia społecznego i prowadzą do zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia. Nie jest przy tym konieczne, dla przypisania małżonkowi winy, objęcie jego zamiarem spowodowania, poprzez określone działania lub zaniechania, rozkładu pożycia prowadzącego w ostatecznym rezultacie do rozwodu. Wystarczy możliwość przewidywania znaczenia i skutków takiego działania lub zaniechania. Możliwość przypisania małżonkowi winy w rozkładzie pożycia jest wyłączona w razie jego niepoczytalności, a także w wypadku przemijających nawet zakłóceń psychicznych, jeżeli w tych stanach dopuścił się on działania lub zaniechania, które doprowadziło do powstania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.
  5. Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład.
Kancelaria Adwokacka adwokat Justyny Anny Popławskiej prowadzi sprawy rozwodowe w Warszawie. W przypadku problemów z rozwodem zapraszamy do Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Anna Popławska.
Share This