Porady prawne i informacje

MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY – INFORMACJE PODSTAWOWE

Strona główna » Czytelnia » MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY – INFORMACJE PODSTAWOWE

Warto wiedzieć

Monitoring w zakładzie pracy – Informacje podstawowe

Kancelaria Adwokacka adw. Justyny Anny Popławskiej udziela pomocy prawnej z określonych dziedzin prawa. Nie ma spraw identycznych. W każdej sprawie jest coś odmiennego, coś co ją wyróżnia od innych, a co najważniejsze w centrum każdej jest człowiek, człowiek który zderzył się z prawem.

Czy pracodawca może umieścić kamery/monitoring w zakładzie pracy?

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). 

Czego nie powinien obejmować monitoring?

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

Co do zasady, monitoring nie obejmuje również pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni.Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Do czego mogą być użyte nagrania przez pracodawcę w zakładzie pracy?

Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Co do zasady, po upływie okresów wyżej wymienionych, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Kto ustala cel i zastosowanie monitoringu w zakładzie pracy?

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Ile czasu ma pracodawca na poinformowanie o monitoringu pracownika?

Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

Czy monitorowane pomieszczenie musi być oznaczone?

W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Share This